Ceny i dostępność

Polityka prywatności – odprawa online

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – odprawa online

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 55 i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych, oprócz tych, które zostały już ujawnione w poprzednich ujawnieniach: imię i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe lub inne dokumenty tożsamości, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, numery rejestracyjne pojazdów.

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Recepcja: do wykonywania czynności związanych z zameldowaniem. Wypełnienie zobowiązań prawnych: w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, co obejmuje przekazywanie danych osobowych klientów do Komendy Głównej Policji.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy. Wypełnianie zobowiązań prawnych.

Okres przechowywania danych

Czas potrzebny na przetworzenie pliku. Przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach.

4. Konieczność przetwarzania danych

Przekazanie danych osobowych do Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach wskazanych w punkcie A (Odbiór) jest niezbędne do wykonania umowy. Bez tego kontroler nie byłby w stanie przetwarzać odpowiednich żądań klientów.
Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w literze B (Wypełnienie obowiązków regulacyjnych) jest niezbędne do wypełnienia przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Projektów Turystyczno-Przemysłowych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i w związku z tym klient nie może się temu sprzeciwić, pod groźbą uniemożliwienia mu korzystania z usług turystycznych Właściciela.

5. Sposoby przetwarzania

Biasuzzi S.p.A. – Dział Projektów Turystycznych/Przemysłowych przyjął określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionemu dostępowi do nich.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów wskazanych powyżej Biasuzzi S.p.A. – Dział Projektów Turystycznych/Przemysłowych może przekazywać, na własne potrzeby lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane swoich klientów wskazanym poniżej kategoriom podmiotów: Organy publiczne oraz organy nadzoru i kontroli; dostawcy usług IT (takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze); specjaliści lub firmy, które świadczą Administratorowi Danych swoje usługi. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów opisanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej z firmami otrzymującymi dane osobowe (dawniej art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO) lub ich przenoszenia (art. 20 RODO).
Aby skorzystać z tych praw, osoby, których dane dotyczą, mogą przesłać swoje żądania pocztą elektroniczną do administratora na adres privacy@biasuzzispa.com/Industrial Project. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego.
Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego(www.garanteprivacy.it).