Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Formularz zapytania o informacje ogólne

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wnioski: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące konkretnych potrzeb wskazanych we wniosku, dane dotyczące członków rodziny lub innych osób towarzyszących w podróży.

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Odpowiadanie na zapytania użytkowników: dostarczanie informacji o usługach Administratora i obiektach turystycznych użytkownikom, którzy o to proszą.

Podstawa prawna

Uzasadniony interes posiadacza w odpowiadaniu na żądania użytkowników.

Okres przechowywania danych

Przez okres niezbędny do spełnienia żądań użytkowników.

5. Odmowa ujawnienia danych

Jeśli użytkownik odmówi podania swoich danych, Administrator nie będzie mógł przetworzyć otrzymanego wniosku.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów wskazanych powyżej Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki może przekazywać zebrane dane wskazanym poniżej kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT, takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obsługi klienta. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów wskazanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu między Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki a firmami otrzymującymi dane standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej (art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego. Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego (www.garanteprivacy.it) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 77 RODO.