Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Formularz wyceny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 55 i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Zakres ujawnianych informacji

Niniejsza informacja uzupełnia procedurę przetwarzania danych osobowych Administratora opublikowaną na stronie internetowej Administratora w celu zilustrowania, w jaki sposób dane wprowadzone w tym formularzu będą przetwarzane. Prosimy jednak o zapoznanie się z pełnym arkuszem informacyjnym.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Podczas przygotowywania oferty mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o konkretnych osobistych potrzebach lub wymaganiach wskazanych w zapytaniu.

4. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Sprzedaż produktów i usług: w celu formułowania ofert.

Podstawa prawna

Wykonanie środków przedumownych.

Okres przechowywania danych

Przez okres niezbędny do sporządzenia oszacowania i przez kolejne maksymalnie 5 lat.

5. Odmowa ujawnienia danych

Jeśli użytkownik odmówi podania danych wymaganych w formularzu, Administrator nie będzie mógł przetworzyć otrzymanego wniosku.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji wyżej wymienionych celów Administrator Danych może przekazywać zebrane dane wymienionym poniżej kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT (np. usług internetowych i przetwarzania w chmurze); podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obsługi klienta. Tam, gdzie to konieczne, odbiorcy danych zostali wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów wskazanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej z firmami otrzymującymi dane osobowe (dawniej art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego. Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (www.garanteprivacy.it).