Ceny i dostępność

Polityka prywatności – współpracuj z nami

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 55 i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celu selekcji personelu mogą być przetwarzane dane podane spontanicznie przez kandydata oraz zebrane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Administratora (takie jak np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, adres telefonu i e-mail, szkoła, doświadczenie zawodowe i zawodowe).

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Rekrutacja personelu: rekrutacja i selekcja kandydatów w celu ewentualnego nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna

Wykonanie środków przedumownych.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane przez czas trwania działań rekrutacyjnych i maksymalnie przez okres dwóch lat.

4. Konieczność danych

Jeśli kandydat odmówi podania danych wymaganych do selekcji, Kontroler nie będzie mógł ocenić jego zgłoszenia.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez inspektorów ds. doboru personelu Administratora Danych, a także, w razie potrzeby, przez specjalistów lub firmy zewnętrzne, którym Administrator Danych powierzył tę czynność.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów wskazanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu między Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki a firmami otrzymującymi dane standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej (art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

7. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego.
Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego(www.garanteprivacy.it) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 77 RODO.