Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Subskrypcja newslettera

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 55 i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com. Posiadacz zawarł umowy handlowe ze spółką Industrial Project d.o.o. (zwaną dalej również “Współposiadaczem”) z siedzibą w Fazana (HR) przy ulicy Dragonja nr. 115, którym udostępnia dane osobowe w celu promocji sprzedaży i działań lojalnościowych. Prowadząc wyżej wymienione działania, Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki i Industrial Project d.o.o. działają jako współadministratorzy danych (w poniższej nocie informacyjnej, gdy używane jest wyrażenie “Współadministratorzy danych”, odniesienie będzie zatem dotyczyło łącznie Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki i Industrial Project d.o.o.). Zgodnie z postanowieniami art. 26 RODO, obie spółki zawarły umowę regulującą ich role i obowiązki wobec zainteresowanych osób, której wyciąg można uzyskać od Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki pod adresami wskazanymi powyżej.

2. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko i adres e-mail.

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współposiadaczy w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Działania promocyjne skierowane do użytkowników: w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o produktach, usługach i promocjach Administratora.

Podstawa prawna

Zgoda osoby zainteresowanej.

Okres przechowywania

Przez dwadzieścia cztery miesiące od ostatniej wysyłki, chyba że użytkownik odwoła lub skorzysta z prawa do sprzeciwu we wcześniejszym terminie.

4. Wydział zgody i ewentualna odmowa

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie klienta, który ma pełną swobodę jej udzielenia lub odmowy oraz ewentualnego odwołania w dowolnym momencie, z jedyną konsekwencją, w przypadku odmowy lub odwołania, w postaci nieotrzymywania okresowych wiadomości newslettera.

5. Sposoby przetwarzania

Współposiadacze przyjęli określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionemu dostępowi do nich.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów określonych w punkcie 5 Administrator Danych może przekazywać zebrane dane wymienionym poniżej kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT, takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obsługi klienta; profesjonalnym firmom i innym podmiotom świadczącym usługi pomocy, doradztwa i komunikacji. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Współwłaścicieli mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji wyżej wymienionych celów, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu między Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki a firmami otrzymującymi dane standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej (art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub integracji niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych (art. 16 RODO). 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych po wycofaniu zgody (art. 21 RODO). Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego. Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego (www.garanteprivacy.it) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 77 RODO.