Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Marketing

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.
Aby zaoferować swoim klientom szerszy i bardziej kompletny zakres usług turystycznych, Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki zawarł umowę biznesową ze spółką Industrial Project d.o.o. (zwaną dalej również “Joint Venture”), która ma siedzibę w Fazana (HR) przy ulicy Dragonja nr. 115, której udostępnia dane osobowe w celu zarządzania programem zbierania punktów “BiCard”. Prowadząc wyżej wymienione działania, Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki i Industrial Project d.o.o. działają jako współadministratorzy danych (w poniższej nocie informacyjnej, gdy używane jest wyrażenie “Współadministratorzy danych”, odniesienie będzie zatem dotyczyło łącznie Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki i Industrial Project d.o.o.). Zgodnie z postanowieniami art. 26 RODO, obie spółki zawarły umowę regulującą ich role i obowiązki wobec zainteresowanych osób, której wyciąg można uzyskać od Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki pod adresami wskazanymi powyżej.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe użytkownika, dane kontaktowe, informacje o wcześniejszych zakupach i wykorzystanych usługach (za wyraźną i odrębną zgodą).

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Tourism Division and Industrial Project d.o.o. w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Działania promocyjne skierowane do użytkowników: w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o produktach, usługach i promocjach Administratora.

Podstawa prawna

Zgoda osoby zainteresowanej.

Okres przechowywania danych

Przez dwadzieścia cztery miesiące po odnowieniu zgody.

4. Wydział zgody i ewentualna odmowa

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie klienta, której klient ma pełną swobodę udzielić lub odmówić i ewentualnie odwołać w dowolnym momencie, z jedyną konsekwencją, w przypadku odmowy lub odwołania, nieotrzymywania komunikatów promocyjnych.

5. Sposoby przetwarzania

Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki przyjął określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi do nich.

6. Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji

Administrator danych, z zastrzeżeniem konkretnej i wyraźnej zgody zainteresowanej osoby, zamierza realizować cel wysyłania spersonalizowanych komunikatów na podstawie zakupionych produktów i usług, analizując produkty i usługi zamówione przez swoich klientów, aby wysyłać im tylko spersonalizowane komunikaty, którymi są rzeczywiście zainteresowani.

7. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów określonych powyżej Administrator Danych może przekazywać zebrane dane wymienionym poniżej kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT, takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze; podmiotom prowadzącym działalność związaną z obsługą klienta; profesjonalnym firmom i innym podmiotom świadczącym usługi pomocy, doradztwa i komunikacji. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane, wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w pkt 4, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu między Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki a firmami otrzymującymi dane standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej (art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

9. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, usunięcia danych (art. 17 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 20 RODO). 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, usunięcia danych (art. 17 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych po wycofaniu zgody (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego.
Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego(www.garanteprivacy.it) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 77 RODO.