Ceny i dostępność

Polityka prywatności – dostęp do aplikacji internetowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorie gromadzonych danych

Aby umożliwić korzystanie z aplikacji “BI4YOU”, administrator danych będzie przetwarzał dane dotyczące użytkowników w celu utworzenia profilu dostępu (takie jak dane osobowe, adres e-mail, identyfikator użytkownika, hasło) oraz informacje techniczne dotyczące urządzeń używanych do uzyskania dostępu do usługi.

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Świadczenie usług za pośrednictwem aplikacji: w celu rezerwacji i korzystania z aktywności, wydarzeń i usług w obiekcie turystycznym. Dane rejestracyjne zostaną wysłane do użytkowników pocztą elektroniczną lub przekazane im podczas zameldowania.

Podstawa prawna

Wykonanie zobowiązań umownych.

Okres przechowywania

Aż do ewentualnego wniosku o usunięcie konta lub zakończenie świadczenia usługi. Konto i jego dane zostaną usunięte po pięciu latach nieaktywności. Jeśli klient nie aktywuje konta po jego utworzeniu, odpowiednie dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu w obiekcie.

4. Konieczność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest niezbędne do korzystania z usługi, ponieważ bez nich funkcjonowanie Aplikacji nie jest możliwe.

5. Sposoby przetwarzania

Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki przyjął określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, bezprawnemu wykorzystaniu lub utracie danych osobowych.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów wskazanych w punkcie 4 Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki może przekazywać zebrane dane wymienionym poniżej kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT; firmom i innym podmiotom świadczącym usługi pomocy, doradztwa i komunikacji. Tam, gdzie to konieczne, odbiorcy danych zostali wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki mogą być przekazywane spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celach wskazanych powyżej. Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej z firmami otrzymującymi dane osobowe (dawniej art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski do Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki na adresy wskazane w punkcie 1 informacji.
Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego(www.garanteprivacy.it).