Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Karta podarunkowa

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki (zwana dalej również “Administratorem danych”), z siedzibą w Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane finansowe (takie jak numer karty kredytowej/debetowej lub inne dane dotyczące płatności), dane dotyczące odbiorców bonów upominkowych.

3. Pochodzenie danych osobowych i obowiązki osoby nabywającej bon upominkowy

W celu przetworzenia karty podarunkowej Posiadacz wykorzystuje dane zawarte w zamówieniu, które zawiera również dane osobowe dotyczące odbiorcy karty podarunkowej. Obowiązkiem strony dokonującej zakupu karty podarunkowej i przekazującej dane osobowe beneficjenta karty podarunkowej jest upewnienie się, że odbywa się to za zgodą danej osoby i udostępnienie jej tych informacji.

4. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Sprzedaż produktów i usług: w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym zarządzania zamówieniami zakupu, dostawy produktów, informowania o wszelkich okolicznościach związanych z zamówieniem oraz zarządzania płatnościami.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych

Przez czas niezbędny do przetworzenia pliku i przez kolejne 10 lat.

5. Odmowa ujawnienia danych

Jeśli użytkownik odmówi podania danych wymaganych w formularzu, Administrator nie będzie mógł przetworzyć otrzymanego wniosku.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów wskazanych powyżej Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki może ujawnić zebrane dane kategoriom podmiotów wymienionym poniżej: dostawcom usług IT, takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze; podmiotom prowadzącym działalność logistyczną i dostarczającym produkty; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obsługi klienta; podmiotom świadczącym usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i odzyskiwania należności; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kontroli płatności w celu zwalczania nadużyć finansowych; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kontroli płatności w celu zwalczania nadużyć finansowych. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane, wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w pkt 4, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu między Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki a firmami otrzymującymi dane standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej (art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

8. Prawa zainteresowanych osób

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@biasuzzispa.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego. Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego(www.garanteprivacy.it) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 77 RODO.