Privacy Policy

INFORMATIEVERKLARING OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

BIASUZZI S.p.A., als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, geeft deze informatie aan de Betrokkene vrij in overeenstemming met de Europese en Italiaanse voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met of noodzakelijk zijn voor het zoeken en selecteren van personeel: toestemming is niet vereist om deze doeleinden na te streven.

Bewaartermijn van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens gedurende een periode van vierentwintig maanden verwerken, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard, voor de tijd die nodig is voor de (toch bereikte) beslechting van eventuele geschillen.

Verstrekken van gegevens en gevolgen bij weigering

Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk, daarom kan het weigeren om de gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken de Verwerkingsverantwoordelijke ervan weerhouden het profiel van de kandidaat te evalueren.

Categorieën van ontvangers

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt de verwerkte gegevens niet, maar is voornemens deze te communiceren aan interne figuren die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun respectieve taken, evenals aan professionals, agentschappen of dienstverlenende bedrijven (inclusief degenen die betrokken zijn bij het zoeken naar personeel), HR-consultants en bedrijfsarts.

Deze ontvangers zullen bij het verwerken van gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken door middel van een specifieke overeenkomst of een andere rechtshandeling.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen die niet tot de EU behoren, noch aan internationale organisaties.

Rechten van de Betrokkene

De Betrokkene heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot zijn persoonsgegevens en om rectificatie ervan als ze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden is voldaan, en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Betrokkene het formulier gebruiken dat via de link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 beschikbaar is en het doorsturen naar het volgende adres: direzione@biasuzzispa.com. De Betrokkene heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).